МЕНИ

Насловна » Сектори » Сектор за општу геологију

Сектор за општу геологију

У Сектору за општу геологију образоване су уже организационе јединице

 • Одељење за карту;
 • Одсек за геоекологију;
 • Одељење за петрологију и минералогију.

 

У Одељењу за карту обављају се послови који се односе на:

 • Израду и штампање основних геолошких, формацијских, литостратиграфских, структурно-тектонских, геоморфолошких, специјалистичких и других карата размере 1:25.000 и ситније размере;
 • Истраживања геолошких формација и сировински перспективних простора;
 • Палеографска интерпретација средине стварања седимената;
 • Истраживања геотектонских процеса и реконструкцију кретања литосферних плоча кроз геолошку историју и геотектонску реконструкцију структура у горњој кори у смислу планетарних кретања у домену астеносфере;
 • Анализа и интерпретација методама даљинске детекције (терестричних, космичких и аеро снимака);
 • Припрему стратешких докумената, планова и истраживачких програма из области геолошког картирања;
 • Реализацију научно-истраживачких пројеката;
 • Издавачку делатност и формирање часописа од међународног значаја;
 • Преглед и одредба препарата за палеонтологију и палинологију;

У Одсеку за геоекологију обављају се послови који се односе на:

 • Геохемијска проучавања животне средине (земљиште, вода, ваздух и изучавање стена) и израда геохемијских и геоеколошких карата;
 • Истраживање хемијских и физичких квалитета медија (земља, вода, ваздух), геолошке средине у контексту заштите животне средине;
 • Утврђивања и елиминације штетних утицаја природних и техногених процеса на геолошку и животну средину;
 • Истраживање процеса и појава геохазарда (клизишта, земљотреси, поплаве и др.);
 • Истраживања у циљу процене неопходности и препорука метода побољшања (ремедијација) деградираних медија (земља, вода, ваздух);
 • Стратешка, регионална, геоеколошка истраживања у циљу дефинисања оптерећења геолошке средине;
 • Оптимална истраживања у организацији одрживог коришћења и заштите геолошких феномена (конзервирање квалитета геолошке средине - геодиверзитет);
 • Припрему и спровођење стратешких докумената, планова и истраживачких програма у области геоекологије;

У Одељењу за петрологију и минерологију обављају се послови који се односе на:

 • Петролошка испитивања седиментних стена;
 • Петролошка испитивања магматских и метаморфних стена;
 • Одређивање минералног састава и парагенезе руда;
 • Рендгенске анализе минерала;
 • Диференцијално-термичке и термо-гравитационе (ДТА и ТГА) анализе;
 • Минеролошка испитивања шлиха;
 • Радиометријску анализу стена;
 • Гранулометријску анализу;
 • Израду препарата стена, руда и угља;
 • Припрему материјала за палеонтолошка испитивања;
 • Израду препарата за палеопалинолошка испитивања;
 • Припрему материјала за минеролошка испитивања;
 Врх стране
 Министарство рударства и енергетике BEWARE Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Укидање печата