МЕНИ

Насловна » Пројекти

Пројекати и Анекси пројеката по програму за 2014. годину

Сектор за општу геологију

 1. Анекс пројекта ГК Србије 1:50000, лист Ужице 2;
 2. Анекс пројекта ГК Србије 1:50000, лист Чачак 1;
 3. Анекс пројекта ГК Србије 1:50000, лист Ужице 2;
 4. Анекс пројекта ГК Србије 1:50000, лист Неготин 3;
 5. Анекс пројекта ГК Србије 1:50000, лист Бор 2;
 6. Анекс пројекта ГК Србије 1:50000, лист В. Градиште 3;
 7. Анекс пројекта ГК Србије 1:50000, лист Жагубица 2;
 8. Анекс пројекта ГК Србије 1:50000, лист Алексинац 4;
 9. Анекс пројекта ГК Србије 1:50000, лист Зворник 1;
 10. Анекс пројекта ГК Србије 1:50000, лист Нови Сад 4;
 11. Анекс пројекта ГК Србије 1:50000, лист Бачка паланка 4;
 12. Анекс пројекта ГК Србије 1:50000, Синтеза геолошких формација на завршеним листовима ГК 50 за период 1998 до 2012 године: Неготин 1; Ваљево 4; Пожаревац 4; Зворник 2;
 13. Анекс пројекта основна геохемијска карта Србије;
 14. Пројекат угроженост градског земљишта и ваздуха у Србији екотоксичним елементима;
 15. Анекс пројекта геоекологија и геонаслеђе северозападне Србије;
 16. Анекс пројекта геоекологија и геонаслеђе источне Србије;
 17. Пројекат седиментолошко стратиграфски односи у терцијарним басенима централне Србије;

Сектор за истраживање лежишта минералних сировина

 1. Анекс пројекта провера аеромагнетских аномалија у рудном рејону Голије за 2014. годину;
 2. Анекс пројекта основна геолошка истраживања полуметаличних рудних минерализација у рудном пољу Котленик;
 3. Анекс пројекта геолошких истраживања бакра, злата и пратеће асоцијације елемената (Pb, Zn, Au) у дијабаз-рожначкој формацији Средњег Полимља за 2014. годину;
 4. Пројекат основна металогенетска истраживања ултрамафита Србије (Платинске групе елемената, Au, Fe и др.);
 5. Анекс пројекта Студија потенцијалности вулканогено-седиментних стена на ретке метале (Be, Nb, Li, Ga и др.);
 6. Пројекат геолошких истраживања мангана на подручју Шумадије и копаоничке области са оценом минералне потенцијалности за 2014. годину;
 7. Анекс пројекта геолошко-металогенетска истраживања подручја извођења путних праваца у Р. Србији за 2014. годину;
 8. Анекс пројекта геолошких истраживања појава минерала: циркона, граната, амфибола, апатита, леукоксена, рутила и ксенотима, као концентратора ретких елемената у Бујановачком гранитском масиву и контактном појасу за 2014. годину;
 9. Анекс пројекта о валоризацији неметаличних минералних сировина у мелиорацији и фертилизацији пољопривредног земљишта као прве и основне предпоставке у заснивању (отпочињању) органске пољопривредне производње у Р. Србији за период 2011-2015. год. - IV фаза 2014. год.;
 10. Анекс пројекта основних геолошких истраживања угљоносности Деспотовачког басена у 2014. години;
 11. Пројекат оцена потенцијалности појава угља у јурским седиментима североисточне Србије;
 12. Усаглашавање израде Биланса минералних ресурса и резерви чврстих мининералних сировина РС са међународним стандардима – пилот пројекат;
 13. Анализа прописа, директива и стандарда ЕУ у области геолошких истраживања минералних сировина као основе управљања минералним ресурсима Републике Србије;
 14. Пројекат геолошке карактеристике и потенцијалност општине Љубовија;
 15. Пројекат геолошке карактеристике и потенцијалност општине Тутин;
 16. Пројекат "Геодиверзитет Голије - истраживање, конзервација и презентација палеонтолошког налазишта Свиланово" за 2014. годину;
 17. Анекс пројекта унос геолошких података из Фонда геолошке документације Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у форму Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС);

Сектор за геотехнику и хидрогеологију

 1. Анекс пројекта израде ОИГК лист Горњи Милановац Р 1:100.000 - VI фаза;
 2. Анекс пројекта израде ОИГК лист Жагубица Р 1:100.000 - VIII фаза;
 3. Анекс пројекта израде ОИГК лист Жагубица Р 1:100.000 - VIII фаза;
 4. Анекс пројекта израде ОИГК лист Бела Паланка Р 1:100.000 – IV фаза;
 5. Анекс пројекта израде ОИГК лист Чачак Р 1:100.000 VIII - фаза;
 6. Анекс пројекта израде ОИГК лист Зајечар Р 1:100.000 - III фаза;
 7. Анекс пројекта израде ОИГК лист Бољевац Р 1:100.000 - II фаза;
 8. Анекс пројекта израде ОИГК лист Зворник Р 1:100.000 - III фаза;
 9. Анекс пројекта израде Катастар клизишта и нестабилних падина Србије - VIII фаза;
 10. Анекс пројекта израде ОИГК лист Алексинац Р 1:100.000 - IV фаза;
 11. Пројекат израде ОИГК лист Ивањица Р 1:100.000 - I фаза;
 12. Пројекат израде ОИГК лист Врњци Р 1:100.000 I фаза;
 13. Пројекта израде геолошке подлоге за Просторни план Љубовија - I фаза;
 14. Анекс израде пројекта геолошке подлоге за Просторни план Власотинце - II фаза;
 15. Анекс пројекта израде карте сеизмичке рејонизације са истраживањем геолошких услова за одређивање националних параметара према EUROCODE 8 (ЕС8-1) - II фаза;
 16. Анекс пројекта израде ОХГК 1:100000, лист Пирот;
 17. Анекс пројекта израде ОХГК 1:100000, лист Бела Паланка;
 18. Анекс пројекта израде ОХГК 1:100000, лист Ниш;
 19. Анекс пројекта израде ОХГК 1:100000, лист Бијељина;
 20. Анекс пројекта израде ОХГК 1:100000, лист Крагујевац;
 21. Анекс пројекта израде ОХГК 1:100000, лист Лапово;
 22. Анекс пројекта израде ОХГК 1:100000, лист Смедерево;
 23. Анекс пројекта хидрогеотермална потенцијалност терцијарних вулканогених комплекса Рогозне и Копаоника;
 24. Анекс пројекта хидрохемијски атлас подземних вода Србије;
 25. Анекс пројекта подземне воде парка природе Србије Сићевачка клисура Сићевачка клисура.

 

 Врх стране
 Министарство рударства и енергетике BEWARE Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Укидање печата