МЕНИ

Насловна » Сектори » Сектор за опште, правне и економске послове

Сектор за опште, правне и економске послове

У Сектору за опште, правне и економске послове образоване су уже унутрашње јединице:

 • Одељење за опште и правне послове;
 • Одсек за финансијско управљање.

 

У Одељењу за опште и правне послове обављају се послови који се односе на:

 • Израду Програма рада Завода и достављање министарству;
 • Праћење и старање о реализацији програма рада Завода;
 • Израда извештаја о раду Завода и достављање министарству;
 • Имовинско-правне послове;
 • Управљање кадровима као и послови који се односе на радно-правни статус запослених;
 • Припрему документације за Конкурсну комисију и спровођење јавних набавки;
 • Безбедност и здравље на раду;
 • Административне и канцеларијске послове;
 • Опште, статистичко-документационе и стручно-оперативне послове;
 • Доступност информацијама од јавног значаја;

У Одсеку за финансијско управљање обављају се послови који се односе на:

 • Учешће у припреми финансијског дела пројеката, планова и програма у области основних геолошких истраживања;
 • Припрему предлога финансијског плана Завода;
 • Припрему планова извршења буџета Завода;
 • Припрему извештаја о извршењу буџета Завода;
 • Обављање финансијско-материјалних послова за програме и пројекте из делокруга рада Завода;
 • Вођење пословних књига и усклађивање истих са главном књигом трезора;
 • Састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја;
 • Обраду зарада и осталих личних примања запослених;
 • Припрему налога за плаћања;
 • Друге финасијско-материјалне послове;
 Врх стране
 Министарство рударства и енергетике BEWARE Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Укидање печата