МЕНИ

Насловна » Сектори » Сектор за геотехнику и хидрогеологију

Сектор за геотехнику и хидрогеологију

Сектор за геотехнику и хидрогеологију састоји се из две организационе јединице/одељења :

 • Одељење за геотехничка истраживања;
 • Одељење за хидрогеологију.

 

Одељење за геотехничка истраживања састоји се из две организационе јединице нижег реда:

 • Група за геотехнику;
 • Група за геомеханичку лабораторију.

У групи за геотехнику обављају се послови који се односе на:

 • Израду основних инжењерскогеолошких карата као подлоге за просторно планирање, рударске активности, развој урбанизације и инфраструктурних објеката;
 • Припрему анализе и извештаје, стручна упутства из области инжењерскогеолошких истраживања;
 • Сеизмичка микрорејонизација за различите намене простора од општег друштвеног значаја;
 • Геотехничка истраживања за потребе заштите животне средине;
 • Израда планова и програма за санације терена и објеката од посебног друштвеног значаја;
 • Припрему програма радова из области инжењерскогеолошких истраживања,
 • Вођење катастра клизишта и нестабилних падина;

У Групи за геомеханичку лабораторију обављају се послови који се односе на:

 • Лабораторијска геомеханичка испитивања;
 • Утврђивање гранулометријског састава, пластичности, влажности и запреминске тежине;
 • Утврђивање ендометарског опита стишљивости;
 • Одређивање параметара чврстоће на смицање, кохезију и угао унутрашњег трења;
 • Опит проктора опцијалне влажности узорка;
 • Опит водопропусности из узорка;
 • Једноаксијални и триаксијални опити;

У Одељењу за хидрогеологију обављају се послови који се односе на:

 • Израду катастара свих појава и објеката минералних, термалних и термоминералних вода са физичко-хемијским, геолошким и хидрогеолошким елементима;
 • Израду основних хидрогеолошких карата, минералних, термалних и термоминералних вода различитих размера;
 • Истраживања подземних, минералних, термоминералних и термалних вода;
 • Учешће у припреми предлога информација за Владу из области подземних вода;
 • Израду хидрогеолошких подлога за развој водоснабдевања;
 • Унапређење и увођење савремених метода у области хидрогеолошких истраживања;
 • Учешће у припреми извештаја и информација из области о количинама и квалитету свих подземних вода, успоставља сарадњу са другим органима који се баве проблематиком регионалног водоснабдевања и заштите подземних вода;
 • Припреми нацрта програма радова хидрогеолошких истраживања;
 • Вођење катастра подземних вода;
 Врх стране
 Министарство рударства и енергетике BEWARE Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Укидање печата