МЕНИ

Насловна » Сектори » Организационе јединице изван састава сектора

Група за информациону подршку

Група за информациону подршку обавља послове који се односе на:

 • развој и унапређивања информационих технологија за потребе Завода;
 • аутоматску обраду лабораторијских података;
 • увођења методологије и стандарда информационог система;
 • развој и одржавања система база података;
 • припрему, контролу и ревизију геолошких података за аутоматску обраду;
 • обезбеђивање услова за рад на свим платформама на нивоу оперативних система, програмских пакета и техничке опреме;
 • развој области информационог система;
 • припрему и техничку редакцију публикација, штампу публикација као и архивирање геолошке документационе грађе;
 • праћење промена у области интернет технологија и предлагање нових решења;
 • учешће у изградњи и заштити технолошке инфраструктуре Завода;
 • планирање развоја, имплементације и заштите сервиса електронског пословања (сервис електронске поште, веб, интернет и остали сервиси електронског пословања Завода), учешће у дефинисању и примени информатичких стандарда и стандарда заштите;
 • одржавање веб-а, праћење најновијих техничко-технолошких достигнућа и њихову имплементацију у области вeб-технологије;
 • дефинисање и примена нових решења пословања Завода преко интернета;
 • пружање помоћи и обуку државних службеника у областима покривеним делатностима Завода, сарадњу са другим секторима на примени информационих технологија;
 • друге послове из ове области.

Група за међународну сарадњу и пројекте

Група за међународну сарадњу и пројекте обавља послове који се односе на:

 • координацију, усмеравање и подршку активностима везаним за сарадњу Геолошког завода Србије са иностраним институцијама;
 • сарадњу са међународним развојним организацијама и финансијским институцијама, као и надлежним националним институцијама ради обезбеђивања подршке за програме и пројекте који се финансирају из међународне донаторске помоћи који доприносе остваривању циљева из надлежности Завода;
 • учешће у припреми програмских докумената за финансирање из међународне донаторске помоћи; планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи у складу са процедурама;
 • координацију активности неопходних за обезбеђивање потребног националног суфинансирања програма и пројеката финансираних из међународне донаторске помоћи;
 • припрему извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката финансираних из међународне донаторске помоћи;
 • припрему предлога информација за учешће на међународним конференцијама, семинарима, радионицама и другим скуповима;
 • друге послове из ове области.

Група за интерну ревизију

Група за интерну ревизију обавља послове који се односе на:

 • оперативно планирање, организовање, спровођење и извештавање о резултатима интерне ревизије, свих организационих делова Завода, свих програма, активности и процеса у надлежности Завода, укључујући и коришћење средстава Европске уније, примењујући прописе Републике Србије, стандарде интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора;
 • проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу адекватности, успешности и потпуности са циљем смањења ризика у пословању на најмању могућу меру;
 • саветодавну активност при увођењу нових система, процедура;
 • обављање посебних ревизија на захтев директора;
 • утврђивање потреба за стручним усавршавањем интерних ревизора;
 • друге послове из ове области.

 

 Врх стране
 Министарство рударства и енергетике BEWARE GeoEra Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Јавни тендери Важне везе Укидање печата еУправа - исказивање интересовања за вакцинацију