МЕНИ

Насловна » Сектори » Сектор за истраживање лежишта минералних сировина

Сектор за истраживање лежишта минералних сировина

У Сектору за истраживање лежишта минералних сировина образоване су следеће уже унутрашње јединице:

 • Oдељење за металичне минералне сировине;
 • Одељење за неметаличне минералне сировине;
 • Група за енергетске минералне сировине;
 • Група за геофизичка истраживања;
 • Одељење за хемију и припрему.

 

У Одељењу за металичне минералне сировине обављају се послови који се односе на:

 • Основна геолошка истраживања металичних минералних сировина;
 • Детаљна геолошка истраживања металичних минералних сировина од посебног интереса за Републику;
 • Израда металогенетских карата различите размере и намене;
 • Израда прогнозних геолошких карата различитих размера и намене;
 • Израда радиометријских карата различите размере и намене;
 • Израду катастра металичних, сировина Републике Србије;
 • Учешће у припреми прогама рада геолошких истраживања металичних минералних сировина;
 • Учешће у припреми извештаја и информација за Владу из области металичних минералних сировина;
 • Учешће у припреми предлога за доношење одлуке о металичним минералним сировинама од посебног интереса за Републику (стратешке минералне сировине);
 • Израду упутстава и стандарда за израде металогенетских, прогнозних и других карата;
 • Учествује у изради и других специјалистичких карата (посебно формационих) као и изради њихових тумача;
 • Прикупљање, евидентирање и чување свих података о металичним минералним сировинама Републике;
 • Публиковање научних и стручних радова из области истраживања лежишта металичних минералних сировина;

У Одељењу за неметаличне минералне сировине обављају се послови који се односе на:

 • Основна геолошка истраживања неметаличних минералних сировина;
 • Детаљна геолошка истраживања неметаличних минералних сировина од посебног интереса за Републику;
 • Израду прогнозних геолошких карата различитих размера и намене;
 • Израду минерагенетских карата различите размере и намене;
 • Израду катастра неметаличних минералних сировина Републике Србије;
 • Учешће у припреми програма рада геолошких истраживања неметаличних  минералних сировина;
 • Учешће у припреми извештаја и информација за Владу из области неметаличних минералних сировина;
 • Учешће у припреми предлога за доношење одлуке о неметаличним минералним сировинама од посебног интереса за Републику (стратешке минералне сировине);
 • Израду упутстава и стандарда за израде минерагенетских, прогнозних и других карата;
 • Учествује у изради и других специјалистичких карата (посебно формационих) као и изради њихових тумача;
 • Прикупљање, евидентирање и чување свих података о неметаличним минералним сировинама Републике;
 • Публиковање научних и стручних радова из области истраживања лежишта неметаличних минералних сировина;

У Групи за енергетске минералне сировине обављају се послови који се односе на:

 • Основна геолошка истраживања енергетских минералних сировина (угаљ, уран, торијум, нафта и земни гас);
 • Детаљна геолошка истраживања енергетских минералних сировина од посебног интереса за Републику;
 • Израду прогнозних геолошких карата енергетских минералних сировина различитих размера и намене;
 • Израду радиометријских карата различите размере и намене;
 • Израду катастра енергетских минералних сировина Републике Србије;
 • Учешће у припреми прогама рада геолошких истраживања енергетских  минералних сировина;
 • Учешће у припреми извештаја и информација за Владу из области енергетских минералних сировина;
 • Учешће у припреми предлога за доношење одлуке о енергетским минералним сировинама од посебног интереса за Републику (стратешке минералне сировине);
 • Израду упутстава и стандарда за израде прогнозних и других карата енергетских минералних сировина;
 • Учествује у изради и других специјалистичких карата (посебно формационих) као и изради њихових тумача;
 • Прикупљање, евидентирање и чување свих података о енергетским минералним сировинама Републике Србије;
 • Публиковање научних и стручних радова из области истраживања лежишта енергетских минералних сировина;

У Групи за геофизичка истраживања обављају се послови који се односе на:

 • Извођење теренских геофизичких испитивања методама: изазване поларизације, електричне отпорности, геомагнетизма, сеизмике, гравиметрије, радиометрије и др.
 • Извођење геофизичког каротажа;
 • Израду различитих геофизичких карата (геомагнетских, сеизмотектонских, гравиметријских, радиометријских и др.).
 • Интерпретацију резултата геофизичких испитивања;
 • Публиковање научних и стручних радова из области геофизичких истраживања;
 • Прикупљање, евидентирање и чување свих геофизичких података на територији Републике Србије;

У Одељењу за хемију и припрему обављају се послови који се односе на:

 • Механичку припрему узорака за испитивање (дробљење, млевење, скраћивање узорака);
 • Дистрибуција узорака до одређене лабораторије;
 • Хемијске анализе узорака методама (AAS; AASH; UV/VIS SF потенциометрија, кондуктометрија, волуметрија, флуорометрија, еманометрија;
 • Анализе: воде, земљишта, минерала, стена, ваздуха;
 • Радиометријска анализа узорака (U, Th, K, eRa);
 • Евиденција анализираних узорака;
 • Израду извештаја о анализираним узорцима;
 • Стручна мишљења о резултатима хемијских испитивања и сличној проблематици;
 • Израду збирке анализираних узорака;
 Врх стране
 Министарство рударства и енергетике BEWARE Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Укидање печата