МЕНИ

Најаве

28.04.2021.

 Геолошки завод Србије уступа на коришћење податке и документацију основних и примењених геолошких истраживања

Геолошки завод Србије уступа на коришћење податке и документацију основних геолошких истраживања

Кратак опис услуге:Геолошки завод Србије руководи Фондом геолошке документације који садржи драгоцене резултате геолошких истраживања бившег југословенског простора за период последњих 50 година. Фонд геолошке документације располаже са преко 6.000 докумената (елабората и извештаја о геолошким истраживања) и oко 21.000 одштампаних геолошких карата опште и специјалне намене, обрађених и сређених података по месту и врсти истраживања.

Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. Гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019- усклађени дин. изн., 156/2020- усклађени дин.изн. и 15/2021- доп.усклађених дин.изн.), чланом 5. дефинисана је накнада за коришћење података и документације основних геолошких истраживања која су финасирана из буџета Републике Србије, као и за коришћење података и документације геолошких истраживања који су постали јавна својина-државна својина, по основу концесионих уговора. Чланом 7. истог Закона одређена је основица накнаде за коришћење података и документације геолошких истраживања која је валоризована вредност изведених истраживања на одређеном истражном простору. Валоризовану вредност утврђује Министарство рударства и енергетике применом коефицијента годишњег раста потрошачких цена на вредност извршених истраживања у периоду који почиње годином у којој су геолошка истраживања извршена, а завршава се годином у којој је обвезник накнаде поднео захтев за коришћење података и документације геолошких истраживања.

За коришћење података и документације геолошких истраживања висина накнаде утврђује се применом стопе од 5% од основице. Изузетно ако не постоји спецификација изведених истраживања по врсти и обиму, односно ако није исказана вредност изведених геолошких истраживања, за коришћење података и документацје геолошких истраживања изведених пре 24.јануара 1994. године, висина накнаде прописана је у Табели 1. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. Гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019- усклађени дин. изн., 156/2020- усклађени дин.изн. и 15/2021- доп.усклађених дин.изн.).

Категорије лица која имају право на услугу: сва правна и физичка лица која су за коришћење података и документације основних геолошких истраживања, платила накнаду за коришћење исте.

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева за коришћење геолошке документације надлежном органу.

Накнада за коришћење података и документације геолошких истраживања, осим накнаде за геолошку документацију која се састоји од штампаних, векторизованих, скенираних и геореференцираних геолошких карата са тумачем, утврђује се решењем Министарства рударства и енергетике, на основу података исказаних у поднетом захтеву обвезника, по сваком поднетом захтеву. Утврђена обавеза плаћања накнаде података и документације геолошких истраживања плаћа се у року од 15 дана ода дана достављања решења. Решење које доноси Министарство рударства и енергетике је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Накнаду за геолошку документацију која се састоји од штампаних, векторизованих, скенираних и геореференцираних геолошких карата са тумачем утврђује и плаћа обвезник у моменту подношења захтева за коришћење предметне геолошке документације уз који прилаже и доказ о плаћеној накнади.

Рок за пружање услуге:Законом о рударству и геолошким истраживањима није прописан посебан рок за пружање наведене услуге, тако да у складу са Законом о општем управном поступку, надлежни орган одлучује по захтеву и достави га странци најкасније у року од два месеца. У том смислу, очекивани рок у коме надлежни орган одлучује по захтеву странке је два месеца, осим геолошке документације која се састоји од штампаних, векторизованих, скенираних и геореференцираних геолошких карата са тумачем чији је рок до 15 дана.

Ова услуга се пружа на основу издвојеног члана 91. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/2015, бр. 95/2018-др. закон, 40 од 22.априла 2021. године) и  чланом 5. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. Гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019- усклађени дин. изн., 156/2020- усклађени дин.изн. и 15/2021- доп.усклађених дин.изн.), у којем је дефинисана накнада за коришћење података и документације основних геолошких истраживања која су финасирана из буџета Републике Србије, као и за коришћење података и документације геолошких истраживања који су постали јавна својина-државна својина, по основу концесионих уговора.

Чланом 278. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. Гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019- усклађени дин. изн., 156/2020- усклађени дин.изн. и 15/2021- доп.усклађених дин.изн.), тачком 31. престао је да важи Правилник о висини и начину плаћања накнаде за коришћење података и документације основних геолошких истраживања која су као послови од јавног интереса финансирају из буџета Републике Србије, као и за коришћење података и документације геолошких истраживања који су постали јавна својина-државна својина по основу концесионих уговора („Службени гласник РС” број 54/17).

Образац за подношење Захтева за коришћење геолошких карата можете преузети ОВДЕ.

Лице које користи Геолошку документацију за потребе другог лица односно субјекта, дужно је да уз захтев приложи његово оверено овлашћење.

Наведени захтев за коришћење геолошких карата се може поднети непосредно или путем поште на писарници Геолошког завода Србије на адресу ул. Ровињска 12, 11050 Београд, или путем електронске поште на office@gzs.gov.rs.

 

 Врх стране
  Министарство рударства и енергетике BEWARE GeoEra GeoEra Геопарк Ђердап Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Јавни тендери Важне везе Укидање печата еУправа