МЕНИ

Насловна » Сектори » Сектор за регионалну геологију

Сектор за регионалну геологију

Сектор за регионалну геологију обавља послове који се односе на:

израду основних геолошких, геоморфолошких, специјалистичких (неотектонских, подповршинских, студијских и др.), тематских, геохемијских и геоеколошких и др. карата; aнализу и интерпретацију методама даљинске детекције (терестричних, космичких и аеро снимака); истраживање геолошких особености стенских маса и геолошких формација (литостратиграфска, биостратиграфска, рудно фацијална и др. истраживања); структурно-тектонска истраживања; геоморфолошка истраживања као подлога за бројне геолошке дисциплине (подаци о геолошкој грађи – литолошки састав и склоп, морфогенетски подаци – развиће и распоред генетских типова рељефа, морфографски подаци – развиће и међусобни односи појединих облика, морфометријски подаци – основни величински параметри рељефа и морфохронолошки подаци – временски односи појединих облика и типова рељефа); израду пројеката, студија и елабората о извршеним истраживањима; истраживање геотектонских процеса и реконструкције кретања литосферних плоча кроз геолошку историју и геотектонска реконструкција структура у горњој кори у смислу планетарних кретања у домену астеносфере; регионална геохемијска истраживања; геоеколошка истраживања математичко-статистичким методама; оптимална истраживања у организацији коришћења и заштите геолошких феномена; израду стратешких докумената, планова и истраживачких програма из делокруга Сектора и друге послове у областима из делокруга Сектора.

У Сектору за регионалну геологију образоване су уже организационе јединице

 • Одељење за израду основне геолошке карте
 • Одсек за геоекологију
 • Одељење за петрологију и минералогију и кристалографију

 

Одељење за израду основне геолошке карте обавља послове који се односе на:

 • израду и штампање основних геолошких, формацијских, литостратиграфских, структурно-тектонских, геоморфолошких, специјалистичких и других карата размере 1:25 000 и ситније размере;
 • истраживања геолошких формација и сировински перспективних простора;
 • палеогеографска интерпретација средине стварања седимената;
 • стратиграфска интерпретација геолошких средина; истраживања геотектонских процеса и реконструкцију кретања литосферних плоча кроз геолошку историју и геотектонску реконструкцију структура у горњој кори у смислу планетарних кретања у домену астеносфере; анализу и интерпретацију методама даљинске детекције (терестричних, космичких и аеро снимака);
 • припрему стратешких докумената, планова и истраживачких програма из области геолошког картирања; палеонтолошка, микропалеонтолошка и палинолошка истраживања;
 • реализацију научно-истраживачких пројеката;
 • издавачку делатност и формирање часописа од међународног значаја;
 • преглед и одредбу препарата за палеонтологију и палинологију;
 • преглед и одредба препарата за палеонтологију и палинологију;

  • Група за геолошко картирање обавља послове који се односе на: израду и штампање основних геолошких, формацијских, литостратиграфских, структурно-тектонских, геоморфолошких, специјалистичких и других карата размере 1:50 000 и ситније размере; истраживања геолошких формација и сировински перспективних простора; стратиграфска интерпретација геолошких средина; палеогеографска интерпретација средине стварања седимената; истраживања геотектонских процеса и реконструкцију кретања литосферних плоча кроз геолошку историју и геотектонску реконструкцију структура у горњој кори у смислу планетарних кретања у домену астеносфере; друге послове из ове области.

  • Група за даљинску детекцију обавља послове који се односе на: преглед, анализу и ннтерпретацију аероснимака; преглед, анализу и интерпретацију сателитских снимака; израду општих геолошких карта размере од 1:10 000 до прегледних карта размере ситније од 1:1 000 000 што подразумева (издвајање података о литолошком саставу, издвајање података о просторном односу (утврђивање склопа, наборних и разломних структура, издвајање података о хронолошким односима појединих листостратиграфских јединица); израду специјалистичких мултидисциплинарних карта за различите сврхе (истраживање магматске активности, детаљна геоморфолошка анализа која обухвата проучавање геоморфолошких односа, издвајање инжењерско-геолошких процеса и појава (нестабилност терена), издвајање појава интензивне акумулације терена као индикаторе лежишта грађевинског материјала, издвајање појава појачане ерозије и акумулације као индикатор неотектонске и сеизмотектонске активности, издвајање појава депонија различитих материјала у геолошки неадекватним срединама које угрожавају животну средину, издрада карте хазарда или угрожавања животне средине (вулканизам, трусови, одрони, бујице, поплаве); примену компјутерске технике уз употребу специјалистичких програма (ENVI, ERmapper) добијају се квалитативно и квантитативно нови подаци (процесирање и поправка снимака отклањањем различитих деформација – image processing); побољшање квалитета снимака, иначе тешко уочљивих или неуочљивих података, применом традиционалних поступака анализе и интерпретације – image enhancment, анализу и класификацију садржаја снимака груписањем јединичних елемената снимка са идентичним особинама – image analasys and clasification; комбиновање различитих типова података – datа set merging; друге послове из ове области.

  • Група за палеонтологију обавља послове који се односе на: палеонтолошка испитивања палеозојских, мезозојских, кенозојских и квартарних седимената; палеонтолошка испитивања макрофауне; палеонтолошка испитивања макрофлоре; палеонтолошка испитивања микрофауне; палеопалинолошка испитивања; припрему материјала за палеонтолошка испитивања; препарисање, преглед и одредба макрофауне и макрофлоре; израду препарата за палеонтолошка испитивања; израду препарата за палеопалинолошка испитивања; преглед и одредба садржаја препарата за микропалеонтологију (микрофауна); преглед и одредба препарата за палеопалинологију; утврђивање стратиграфске припадности на основу прегледаног и детерминисаног фосилног материјала; прикупљање, евидентирање и чување фосилног материјала; извођење теренских истраживања по пројектима, а према обиму пројектованих истражних радова; истраживања из области геонаслеђа и геодиверзитета источне Србије, западне Србије и Војводине; учествовање у припреми и изради геолошких карата, специјалистичких студија и програма; учествовање у међународним пројектима геолошких/палеонтолошких истраживања; истраживање и реализација пројеката из области основних геолошких истраживања у оквиру Сектора за општу геологију; учествовање у припреми података за израду годишњег програма рада и дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања; друге послове из ове области.

Одељење за петрологију, минералогију и кристалографију обавља послове који се односе на:

 • петролошка испитивања седиментних стена;
 • петролошка испитивања магматских и метаморфних стена; одређивање минералног састава и парагенезе руда
 • рендгенске анализе минерала; диференцијално-термичке и термо-гравитационе (ДТА и ТГА) анализе;
 • минеролошка испитивања шлиха; радиометријску анализу стена;
 • гранулометријску анализу; израду препарата стена, руда и угља;
 • припрему материјала за палеонтолошка испитивања;
 • израду препарата за палеопалинолошка испитивања;
 • припрему материјала за минеролошка испитивања;
 • друге послове из ове области.

Група за геоекологију обавља послове који се односе на:

 • геохемијска проучавања животне средине (земљиште, вода, ваздух, седименти и стене) и израда геохемијских и геоеколошких карата;
 • истраживање хемијских и физичких особина медија (земља, вода, ваздух), геолошке средине у контексту заштите животне средине;
 • утврђивањe штетних утицаја природних и техногених процеса на геолошку и животну средину;
 • истраживања у циљу процене неопходности и препорука метода побољшања (ремедијација) деградираних медија (земља, вода, ваздух);
 • стратешка, регионална, геоеколошка истраживања у циљу дефинисања оптерећења геолошке средине;
 • оптимална истраживања у функцији одрживог коришћења и заштите геолошких феномена (очување квалитета геолошке средине – очување геодиверзитета);
 • припрему и спровођење стратешких докумената, планова и истраживачких програма у области геоекологије;
 • друге послове из ове области.
 Врх стране
  Министарство рударства и енергетике BEWARE GeoEra GeoEra Геопарк Ђердап Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Јавни тендери Важне везе Укидање печата еУправа