МЕНИ

Насловна » Сектори » Организационе јединице изван састава сектора

Група за аналитичко праћење примењених геолошких истраживања и информациону подршку

Група за аналитичко праћење примењених геолошких истраживања и информациону подршку обавља се послове који се односе на:

 • Праћење тока реализације геолошких истраживања за чије извођење решење издаје Министарство рударства и енергетике и Аутономна покрајина Војводина и вођење евиденције из области примењених геолошких истраживања;
 • Израду Извештаја о испуњености услова за наставак извођења примењених геолошких истраживања чврстих минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса и инжењерско-геолошког аспекта;
 • Израду биланса минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса Републике Србије, укључујући Аутономну покрајину Војводину и Косово и Метохију;
 • Учешће у остваривању промоције геологије институцијама;
 • Решавање по захтевима за уступање стручне документације и геолошких карата опште и специјалне намене;
 • Припрему одговора на питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области примењених геолошких истраживања;
 • Аналитичко праћење свих активности у домену примене савремених научнотехнолошких решења у области геолошких истраживања минералних сировина, хидрогеолошких и истраживања геотермалних ресурса, инжењерскогеолошких истраживања;
 • Обрада података о утврђеним и овереним резервама минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса;
 • Вођење евиденције потврда о овереним резервама минералних сировина и праћењу стања биланса ових резерви;
 • Сарадња са научним и стручним организацијама и државним органима у области геологије;
 • Координацију праћења и анализу хидрогеолошких и инжењерскогеолошких истраживања и истраживања геотермалних ресурса са Сектором за геотехнику и хидрогеологију;
 • Припремање података за интернет презентацију из области минералних сировина;
 • Анализу трендова производње и цене минералних сировина у земљи и иностранству;
 • Праћење усаглашености сировинске базе минералног порекла и њеног коришћења са дугорочним потребама привреде;
 • Припремање извештаја цене минералних сировина;
 • Развој и унапређивање информационих технологија за потребе Завода;
 • Примену информационих технологија у раду Завода;
 • Одржавање инфраструктуре информационог система, сервера и рачунара са оперативним системима и апликацијама, активне и пасивне мрежне опреме и интернет линкова;
 • Рад на изради информатичких пројеката;
 • Праћење најновијих техничко-технолошких достигнућа и тенденција дигитализације и рад на њиховој имплементацији;
 • Дефинисање и примена нових решења пословања Завода путем електронског пословања Е-услуга;
 • Друге послове из ових области

Група за планска документа и подршку управљању

Група за планска документа и подршку управљању обавља послове који се односе на:

 • пружање стручне подршке у припреми планских докумената из делокруга Завода;
 • прикупљање података неопходних за праћење остваривања циљева утврђених планским документима из делокруга Завода кроз показатеље учинка;
 • анализу прикупљених података; праћење спровођења и извештавања о спровођењу планских докумената;
 • пружања стручне подршке развоју финансијског управљања и контроле,
 • Друге послове из ове области

Група за међународну сарадњу и пројекте

Група за међународну сарадњу и пројекте обавља послове који се односе на:

 • координацију, усмеравање и подршку активностима везаним за сарадњу Геолошког завода Србије са иностраним институцијама;
 • сарадњу са међународним развојним организацијама и финансијским институцијама, као и надлежним националним институцијама ради обезбеђивања подршке за програме и пројекте који се финансирају из међународне донаторске помоћи који доприносе остваривању циљева из надлежности Завода;
 • учешће у припреми програмских докумената за финансирање из међународне донаторске помоћи; планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи у складу са процедурама;
 • координацију активности неопходних за обезбеђивање потребног националног суфинансирања програма и пројеката финансираних из међународне донаторске помоћи;
 • припрему извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката финансираних из међународне донаторске помоћи;
 • припрему предлога информација за учешће на међународним конференцијама, семинарима, радионицама и другим скуповима;
 • друге послове из ове области.

Група за интерну ревизију

Група за интерну ревизију обавља послове који се односе на:

 • оперативно планирање, организовање, спровођење и извештавање о резултатима интерне ревизије, свих организационих делова Завода, свих програма, активности и процеса у надлежности Завода, укључујући и коришћење средстава Европске уније, примењујући прописе Републике Србије, стандарде интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора;
 • проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу адекватности, успешности и потпуности са циљем смањења ризика у пословању на најмању могућу меру;
 • саветодавну активност при увођењу нових система, процедура;
 • обављање посебних ревизија на захтев директора;
 • утврђивање потреба за стручним усавршавањем интерних ревизора;
 • друге послове из ове области.

 

 Врх стране
  Министарство рударства и енергетике BEWARE GeoEra GeoEra Геопарк Ђердап Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Јавни тендери Важне везе Укидање печата еУправа