МЕНИ

Насловна » О нама » Делатност

Делатност

Геолошки завод Србије обавља основна геолошка истраживања која се изводе у циљу: проучавања развоја, састава и грађе земљине коре; проналажења минералних ресурса, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса и њихових иницијалних проучавања; вредновања укупних потенцијала геолошке средине као простора за потребе просторног и урбанистичког планирања и утврђивања подобности за изградњу објеката; утврђивања и елиминације штетних утицаја природних и техногених процеса на геолошку и животну средину и друга геолошка истраживања обухваћена годишњим програмом, као и послове примењених геолошких истраживања од важности за Републику Србију, на основу посебне одлуке коју доноси Влада на предлог Министарства. Основна геолошка истраживања су послови од јавног интереса и финансирају се из буџета Републике Србије.

Завод обавља и друге послове од интереса за Републику Србију, као што су: израда и штампање геолошких карата размере 1:25000 и ситније размере, израда специјалистичких и тематских геолошких карата (металогенетских, односно минерагенетских, геомагнетских, гравиметријских, радиометријских геохемијских, хидрогеолошких,инжењерскгеолошких, структурно-тектонских, сеизмичких, геоеколошких и других), укључујући и израду геолошких подлога за потребе просторног планирања, врши истраживања и мониторинг клизишта и израду геолошке карте хазарда и ризика за ниво размере 1:25000 и ситније, послови регионалних геофизичких истраживања, лабораторијска испитивања из области минералогије, петрографије и седиментологије, као и палеонтолошка, хемијске, геомеханичка и друга испитивања.

Завод врши и послове реализације развојних, научно-истраживачких и међународних пројеката из области геологије, организовање осматрачке мреже за праћење режима подземних вода по посебним програмима, прикупљање, ажурирање и чување података и стручне документације од значаја за геолошки информациони систем Републике Србије, даје мишљење на студије оправданости и генералне пројекте за капиталне објекте од интереса за Републику Србију, који се изграђују у складу са посебним прописима из области планирања и изградње, припрема пројектне задатке за локалне самоуправе за инжењерско геолошка-геотехничка истраживања и санацију клизишта, као и друге послове у складу са законом.

Геолошки завод Србије може да обавља и послове геолошких истраживања у иностранству на основу посебне одлуке коју доноси Влада на предлог Министарства.

Надзор над радом Завода и извођење геолошких истраживања као и стручну контролу изведених радова врши Министарство.

 

 

 Врх стране
  Министарство рударства и енергетике BEWARE GeoEra GeoEra Геопарк Ђердап Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Јавни тендери Важне везе Укидање печата еУправа